اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احمد پاکتچی

. سرپرست پژوهشکده دانشنامه نگاری

a.pakatchiihcs.ac.ir
021-24862104

دبیر تخصصی

دکتر یحیی قائدی

فلسفه تعلیم و تربیت دبیر تخصصی دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت

yahyaghaedyyahoo.com
021-24862138

اعضای هیات تحریریه

دکترخسرو باقری نوع پرست

فلسفه تعلیم و تربیت عضو شورای علمی دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت

khosrowbagheri4gmail.com

دکتر بختیار شعبانی ورکی

فلسفه تعلیم و تربیت عضو شورای علمی دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت

bshabanium.ac.ir

دکتر سعید ضرغامی همراه

فلسفه تعلیم و تربیت عضو شورای علمی دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت

zarghamii2005yahoo.com

دکتر علیرضا صادق‌زاده

فلسفه تعلیم و تربیت عضو شورای علمی دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت

alireza_sadeqzadehyahoo.com

دکتر اکبر رهنما

فلسفه تعلیم و تربیت عضو شورای علمی دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت

rahnama_akbar43yahoo.com

دکترمحسن فرمهینی فراهانی

فلسفه تعلیم و تربیت عضو شورای علمی دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت

farmahinifaryahoo.com

دکترمحسن بهلولی

فلسفه تعلیم و تربیت عضو شورای علمی دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت

mohsenbohloolygmail.com
22129843

کارشناس نشریه

دکتر افسانه زارعی

فلسفه تعلیم و تربیت کارشناس دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت

enofedu2015gmail.com

ویراستار ارشد

دکترعیسی ابراهیم زاده

فلسفه تعلیم و تربیت ویراستار علمی

ebrahimzissagmail.com

ویراستار ادبی نشریه

خانم سریر کریمی

ادبیات فارسی ویراستار ادبی

karimisariryahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید مهدی سجادی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد. دانشگاه تربیت مدرس

sajadismmodares.ac.ir