اهداف و چشم انداز

اهدف کلی

1. توسعه، گسترش و معرفی دقیق دانش فلسفه تعلیم و تربیت در میان مخاطبان و سیاستگذاران عرصه تعلیم و تربیت

2. انسجام بخشی و یکپارچگی در دانش فلسفه تعلیم و تربیت موجود در زبان فارسی

3. همگامی با تحولات جهانی در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت

اهداف جزیی

1. اشاعه دانش فلسفه تعلیم و تربیت در میان محققان و متخصصان داخل و جهت بخشی به رویکرد ها و اهداف تربیتی

2. فراهم آوردن اثری مرجع برای سمت وسو بخشی به مطالعات آتی در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت و پژوهش‌های تربیتی