دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت (EPE) - اهداف و چشم انداز